Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1.Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Mẫu A.I.6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số ….  và đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư số…. /Nhà đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nay đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

 1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. ……..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. ……..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: … ……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………….. ……..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………… ……..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. ……..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………………. ……..

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………… ……..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ….; ngày cấp: ……….; Cơ quan cấp:…..           Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………… ……..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………………………. ……..

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):….. ……..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………. ……..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………………………. ……..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………………..

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (nếu có)

 1. Tên tổ chức kinh tế: ……………………………………………………………………………………..
 2. Loại hình tổ chức kinh tế………………………………………………………………………………
 3. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….
 4. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá….. ngày….. của…….).
 5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:
STTTên nhà đầu tưSố vốn góp Tỷ lệ (%)
VNĐTương đương USD

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư/QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ.

 1. Thông tin về các Quyết định đã cấp:
STTTên Quyết định 

Số Quyết định

 

Ngày cấpCơ quan cấpGhi chú

(Còn hoặc hết

hiệu lực)

 1. Nội dung dự án

– Tên dự án:………………………………………………………………………………………………………..

– Mục tiêu:………………………………………………………………………………………………………….

– Tổng vốn đầu tư ……………………………………………………………………………………………….

– Quy mô dự án: …………………………………………………………………………………………………

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………

– Tiến độ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn dự án: ………………………………………………………………………………………………..

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư /Quyết định chấp thuận nhà đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO

Bản sao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư liên quan đến dự án.

Các tài liệu khác có liên quan.

….…., ngày ….. tháng ….. năm……

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

2. Thế nào là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Căn cứ theo khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

3. Các trường hợp thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 37 Luật đầu tư, bao gồm:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế, cụ thể là:

Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

– Có tổ chức kinh tế theo quy định trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

– Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

+ Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

+ Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

+ Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch theo quy định.

+ Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

+ Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có).

Khách hàng có nhu cầu thực hiện các dịch vụ tư vấn và đăng ký đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với Kim Húc:

Địa chỉ giao dịch: số 1, ngách 2/6 đường Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Email: consultant@kimhuc.com

Tel: +84-243-64 54054              Hotline: 086.797.7764

QR:

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan