DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TẠM NỘP 80% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 4 QUÝ

Nghị định 91/2022/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/10/2022 đã sửa đổi, bổ sung quy định tạm nộp thuế TNDN như sau: Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, theo quy định cũ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải nộp 75% thuế TNDN tạm nộp của năm 2022, thời hạn cuối cùng vào ngày 31/10/2022; còn theo nghị định mới này thì doanh nghiệp phải nộp 80% thuế TNDN của năm 2022, thời hạn cuối cùng là ngày 30/01/2023.

Như vậy, hôm nay (31/10/2022), doanh nghiệp nào chưa tạm nộp đủ 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm theo quy định cũ có thể áp dụng tỷ lệ tạm nộp 4 quý, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2023 và không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Bên cạnh đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP còn bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với:người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Bài viết liên quan