Tiệc cuối năm cùng khách hàng

Năm 2016 tại Taipei

Năm 2015 tại Hà Nội

Năm 2014 tại Hà Nội

Bài viết liên quan